چرا ایده بازی دکتر دیسریسپکت احمقانه است؟

چرا ایده بازی دکتر دیسریسپکت احمقانه است؟

قرار است پول، پول بیاورد!

۲ هفته پیش ۴.۹ ذخیره
9
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x