نقد فیلم صدای منو می شنوید؟! – بی ادعا، شریف و اخلاق مدار

نقد فیلم صدای منو می شنوید؟! – بی ادعا، شریف و اخلاق مدار

انتظار گاهی از مرگ هم بدتر است

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x