نقد فیلم جاده قدیم – بازی با زخم تجاوز

نقد فیلم جاده قدیم – بازی با زخم تجاوز

نگاهی به شیوه فیلمسازی منیژه حکمت

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ذخیره
12
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x