قرار بود The Walking Dead چگونه تمام شود؟

قرار بود The Walking Dead چگونه تمام شود؟

پایانی متفاوت برای ریک و دوستان

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x