یادداشت به مناسبت اتمام اتک آن تایتان: زندگی و دیگر هیچ*

یادداشت به مناسبت اتمام اتک آن تایتان: زندگی و دیگر هیچ*

نگاهی به پایان‌بندی یکی از بهترین داستان‌های دهه‌ی اخیر

۲ هفته پیش ۴.۱ ذخیره
6
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x