بررسی کمیک Batman: Three Jokers

بررسی کمیک Batman: Three Jokers

اتفاقات تکراری و تناقضات با قلم خشک شده جف جانز

۷ آبان ۱۳۹۹ ۵ ذخیره
9
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x