معرفی ۲۰ حلقه قدرت در دنیای ارباب حلقه‌ها

معرفی ۲۰ حلقه قدرت در دنیای ارباب حلقه‌ها

۳ حلقه برای الف‌ها، ۷ حلقه برای دورف‌ها، ۹ حلقه برای انسان‌ها و ۱ حلقه برای فرمانروایی بر بقیه...

۱۸ شهریور ۱۴۰۱ ۳.۵ ذخیره
3
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x